måndag 24 februari 2014

Inför EU valet

Utan demokrati tar maktmissbruk över.

EU är i princip samma typ av organisation som Sovjetunionen var. EU styrs av kommissionen som är icke folkvalda "opartiska" tjänstemän. Kommissionen lagstiftar och lägger fram lagförslag som ministerrådet godkänner.
Ministerrådet består av icke-folkvalda ministrar och regeringstjänstemän från de olika EU-länderna.
 Europaparlamentet består av 700 folkvalda ledamöter från EU:s medlemsländer och parlamentet skall i vissa fall godkänna lagförslag innan de kan bli lag.
Tyvärr är detta en formsak – kommissionen och ministerrådet har ett icke-formellt men absolut inflytande över parlamentet.
EU:s väljare kan därför inte vare sig direkt eller indirekt påverka EU:s lagstiftning som gäller före svensk lag, även före svensk grundlag.
Eftersom i EU maktutövning och lagstiftning inte kontrolleras av ett folkvald parlament utan av oberoende tjänstemän så finns i EU ingen demokratisk stat och unionen är heller inte demokratisk.

Detta liknar vad som fanns i diktaturens Sovjetunion med centralkommittén, ministerrådet och parlamentet. Även där var parlamentet folkvalt men saknade makt.
Liksom det är i EU, så var det också i Sovjetunionen slöseri, inkompetens, mutor, korruption och maktmissbruk förödande för samhället.
I Sovjet rasade systemet, EU består än. Men jag tror inte EU har en chans att i längden bestå i nuvarande form. Skall EU resa sig måste det bli en demokrati, annars kommer det inte ens att bestå lika länge som Sovjetunionen.

Inga kommentarer: